โครงสร้างบุคลากร

4 มี.ค 2561      750 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

นายศานิต  ปรากฎมาก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษน.ส.ณัฐกฤตา จันทร์กฤษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการน.ส.สุวณีย์ แก้ววงษา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายเจตจันทร์ ศิริโสม
พนักงานขับรถยนต์


น.ส.ดวงพร บุญยืน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวพัชรินทร์ มิถุนดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีน.ส.นภาพร ผ่านไชย
เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนางวรรณา ทองพินิจ
เจ้าหน้าที่พลศึกษา สกท.จ.สุรินทร์


นายจำนงค์ เหมือนถวิล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


น.ส.จารุนันท์ จันทร์หอม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุนางสาววิภาดา สลากัน
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสารสนเทศ