โครงสร้างบุคลากร

4 มี.ค 2561      224 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

นายอนันต์ อุดมศิลป์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์


น.ส.ณัฐกฤตา จันทร์กฤษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
น.ส.สุวณีย์ แก้ววงษา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายเจตจันทร์ ศิริโสม
พนักงานขับรถยนต์


น.ส.ดวงพร บุญยืน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวพัชรินทร์ มิถุนดี
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพัสดุ


น.ส.นภาพร ผ่านไชย
เจ้าหน้าที่พัฒนาการ ท่องเที่ยว


นางวรรณา ทองพินิจ
เจ้าหน้าที่พลศึกษา สกท.จ.สุรินทร์


นายจำนงค์ เหมือนถวิล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


น.ส.จารุนันท์ จันทร์หอม
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานการเงินและบัญชี


นางสาววิภาดา สลากัน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน