ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Search

dot
dot
ข้อมูลจังหวัดสุรินทร์ General Information
dot
bulletประวัติความเป็นมา History Background of Surin
bulletข้อมูลพื้นฐาน (Folio) จังหวัดสุรินทร์
bulletการเดินทาง Traffic
bulletเทศกาลงานประเพณี Events&Festivals
bulletจะกินที่ไหนดี Restaurants
bulletค่ำนี้นอนไหน Hotel / Accomodation
dot
ข้อมูลด้านท่องเที่ยว Tourism Information
dot
bulletแหล่งท่องเที่ยว Tourism Attractions
bulletประเพณี-ศิลปวัฒนธรรม และโบราณสถานจังหวัดสุรินทร์ ตอนที่ 1
bulletสินค้า ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว Product&Souvenirs
bulletแผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ Surin Tourist Map
bulletสถิติการท่องเที่ยว Tourist Arrivals
bulletมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
bulletเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์
bulletคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์
bulletกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
dot
ข้อมูลด้านกีฬาและนันทนาการ Sports Information
dot
bulletกฎกติกากีฬาประเภทต่าง ๆ
bulletปฏิทินกีฬาจังหวัดสุรินทร์ ปี 2555
bulletเครือข่ายด้านการกีฬา
bulletคณะกรรมการกีฬาจังหวัดสุรินทร์
dot
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์
bulletยุทธศาสตร์การกีฬา
dot
รายงานผลการปฏิบัติราชการ
dot
bulletระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Network Links
dot
จังหวัดสุรินทร์ Surin Province
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletศูนย์คชศึกษา Elephant Study Center
bulletท่องเที่ยวเชิงเกษตร AGRO Tourism
bulletเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน Community-Based Tourism
bulletพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ Surin National Museum
bulletฐานข้อมูลโบราณสถานสำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Database of Archeological Site in North-Eastern Thailand
bulletองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ Surin Provincial Administration Organization
bulletชุมชนเขวาสินรินทร์
สาระน่ารู้ ประชาคมอาเซียน ASEAN Community
สโมสรฟุตบอลสุรินทร์ ซิตี้
dot
Picture Gallery
dot
dot
ติดต่อสำนักงาน Contact us
dot
สทกจ.สุรินทร์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ Surin, Provincial Office of Tourism and Sports (New)
bulletSuggest/Comment/รับเรื่องร้องเรียน Complaint
bulletกระทู้
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111)
ข้อมูลพื้นฐาน (Folio) จังหวัดสุรินทร์

 

 

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

 

1. การปกครอง จังหวัดสุรินทร์ประกอบด้วย 17 อำเภอ ดังนี้

 

 

              1.1 อำเภอเมืองสุรินทร์

 

 

              1.2 อำเภอกาบเชิง

 

 

              1.3 อำเภอจอมพระ 

 

 

              1.4 อำเภอชุมพลบุรี

 

 

              1.5 อำเภอท่าตูม

 

 

              1.6 อำเภอบัวเชด    

 

 

              1.7  อำเภอปราสาท

 

 

              1.8 อำเภอรัตนบุรี

 

 

              1.9 อำเภอลำดวน

 

 

              1.10 อำเภอศีขรภูมิ

 

 

              1.11 อำเภอสนม

 

 

              1.12 อำเภอสังขะ

 

 

              1.13 อำเภอสำโรงทาบ

 

 

              1.14 อำเภอศรีณรงค์

 

 

              1.15 อำเภอพนมดงรัก

 

 

              1.16 อำเภอเขวาสินรินทร์

 

 

              1.17 อำเภอโนนนารายณ์

 

 

             การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง  เทศบาลเมือง 1 แห่ง  เทศบาลตำบล 22 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 149 แห่ง ประชากรทั้งสิ้น 1,372,627 คน เป็นชาย 686,246 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 50.0 ของประชากรทั้งหมด เป็นหญิง 686,426 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 50.0 ของประชากรทั้งหมดและมีประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล 95,565 คน หรือร้อยละ 7.0 ส่วนที่เหลือ 1,277,107 คน หรือร้อยละ 93.0 อาศัยอยู่นอกเทศบาล    อาชีพหลักของประชากรส่วนใหญ่เป็นอาชีพทางด้านเกษตรกรรม  มีการทำนา   ทำสวน และการเพาะปลูกพืชไร่ต่างๆ 

 

 

2. ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว

 

       2.1 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว 623.09 บาท/คน/วัน

 

 

       2.2 แหล่งท่องเที่ยว (Destinations)

 

 

            1) ประเภทศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถาน    63  แห่ง

 

 

               ด้านโบราณสถานประกอบด้วย   1. วัดบูรพารามพระอารามหลวง  

 

 

2.หลักเมืองสุรินทร์   3.อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดิ์ดีศรีณรงค์จางวาง 

 

 

4.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสุรินทร์   5.ปราสาทเมืองที  

 

 

6. ปราสาทบ้านเฉนียง (ปราสาทบ้านปราสาท) 

 

 

7. ปราสาทโอรงา  (ตำบลเทนมีย์)    8. ปราสาทเบ็ง 

 

 

9. ปราสาทหมอนเจริญ  10. ปราสาทเซ็ม  11.ปราสาททอง 

 

 

12.ปราสาทพระปืด(ปราสาทแก้ว)   13. ปราสาทจอมพระ  

 

 

14. ปราสาทโนนแท่น  15.ปราสาทเนียงโชคกระปุม (ปราสาทนางบัวตูม) 

 

 

16. วัดป่าอาเจียง  17.วัดพระพุทธบาทเขาพนมดิน   

 

 

18.ปราสาทหินวัดสังฆนาราม 19.ปราสาทตามอย (ปราสาทตามอญ) 

 

 

20. พุทธอุทยานเขาศาลา  21. พระบรมสารีริกธาตุ 

 

 

22. รอยพระพุทธบาท    23. ปราสาทบ้านพลวง 

 

 

24. ปราสาทตาเมือน 25. ปราสาทตาเมือนโต้จ 

 

 

26. ปราสาทตาเมือนธม  27. ปราสาทตาวาย (ตำบลบักได) 

 

 

28. ปรางค์วัดโพธิ์ศรีธาตุ  29. ปรางค์วัดบ้านหนองหิน 

 

 

30. ปราสาทบ้านตะเปียงเตีย  31. ปราสาทศีขรภูมิ 

 

 

32. ปราสาทช่างปี่  33. ปราสาทอานาร์(บ้านอานัน)  

 

 

34.ปราสาทยายเหงา  35. ปราสาทบ้านสนม (ปราสาทวัดธาตุ)

 

 

36. ปราสาทมีชัย  (หมื่นชัย)   37. วัดป่าโคกเสือ

 

 

38. ปราสาทสังข์ศิลป์ชัย (ปราสาทบ้านจาน)

 

 

39. ปราสาทภูมิโปน (ปราสาทโปน)   40. ปราสาทบ้านไพล 

 

 

41. ปราสาทบ้านกระดูด(ตะเปียงบัลลังก์)  42. ปราสาททนง 

 

 

43. ปราสาทหมื่นศรีน้อย (ปราสาทบ้านโคกปราสาท)  

 

 

           ด้านศิลปวัฒนาธรรม  ประกอบด้วย 

 

 

1. หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง

 

 

2. โฮมสเตย์หมู่บ้านทอผ้าไหมท่าสว่าง  3. หมู่บ้านวัฒนธรรมบ้านดงมัน

 

 

4. หมู่บ้านจักสานบ้านบุทม  5. หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านจันรมย์

 

 

6. ศูนย์หมอนไหมเฉลิมพระเกียรติ  7. ตลาดการค้าชายแดนช่องจอม

 

 

8. ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 67   9. บ้านแร้งไข่

 

 

10. หมู่บ้านผ้าไหมและเครื่อเงินบ้านเขวาสินรินทร์

 

 

11. หมู่บ้านช้างเลี้ยงบ้านท่าลาด  12. ศูนย์คชศึกษา  

 

 

13. โฮมสเตย์หมู่บ้านช้าง 14. สวนศรีนครเตา    15. ศาลเจ้าพ่อ

 

 

16. แหล่งผลิตเฟอร์นิเจอร์รากไม้หมู่บ้านชำปะโต

 

 

17. หมู่บ้านอนุรักพันธุ์กระบือไทย   18. หมู่บ้านวัฒนธรรมบานโพธิ์กอง

 

 

19. สวนสาธารณหนองกังแอน    20. สวนสาธารณหาดทรายเทียม  

 

 

            2) ประเภทอุทยานแห่งชาติและป่าเขา  28 แห่ง  ประกอบด้วย 

 

 

1. วนอุทยานพนมสวาย  2. อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง 

 

 

3. ป่ายาว  4. อ่างเก็บน้ำบ้านอำปึล   5. อ่างเก็บน้ำห้วยระไซร์ 

 

 

7. เขาแหลม(วัดช้างหมอบ)  8. อ่างเก็บน้ำบ้านตาเกาว์ 

 

 

9. จุดชมวิวช่องปลดต่าง   10. หาดสระแก

 

 

11. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  ห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ

 

 

12. ลำน้ำชีไหล (ตำบลเมืองลีง)  13. วังทะลุ  14. เขื่อนยางบ้านตลุง

 

 

15. น้ำตกถ้ำเสือ   16. น้ำตกไตรคิรี  17. น้ำตกปะอาว 

 

 

18. น้ำตกโอตราว  19. น้ำตกวังตะเคียน (ทะมอบั๊ก)  20. ถ้ำผาไทร 

 

 

21. ผานางคอย  22. อ่างเก็บน้ำบ้านจรัส  

 

 

23. ท่าหาดยาว(ทาดทรายริมมูล)  24. หนองน้ำกันจารย์  

 

 

25. หนองน้ำบ้านอู่โลก  26. วนอุทยานป่าสนหนองคู 

 

 

27. อ่างเก็บน้ำขอนแตก  28. สระโบราณ (ต้นลำเจียก   ตำบลดม)

 

 

 

       2.3 ที่พักแรม(Accommodations) 20 แห่ง

 

 

       2.4 ห้องพัก(Rooms)  1,403  ห้อง

 

 

       2.5 ร้านอาหาร(Restaurants)  43 ร้าน

 

 

       2.6 วันพักเฉลี่ย(Length of Stay)  4.49  วัน

 

 

       2.7 โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructures)

 

 

          1) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ทางถนน

 

 

          2) มีป้ายบอกทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว

 

 

          3) สนามบินในประเทศ 1 แห่ง

 

 

       2.8 โรงพยาบาล  ทั้งของรัฐและเอกชน  รวม  19 แห่ง

 

 

       2.9 สถาบันการศึกษา  864  แห่ง

 

 

       2.10 สถานีขนส่ง 

 

 

           1) สถานีขนส่งผู้โดยสารประจำทางระหว่างจังหวัด  1  แห่ง

 

 

           2) สถานีรถไฟ      แห่ง

 

 

       2.11  ธนาคารพาณิชย์   29    แห่ง

 

 

       2.12  ห้างสรรพสินค้า

 

 

               บิ๊กซี (Big C)   1  แห่ง

 

 

               เทศโก้ โลตัส (Tesco Lotus)  1  แห่ง

 

 

               แม็คโคร (Makro)  1   แห่ง

 

 

               เมย์ ซุปเปอร์โสตร์ (May) 1  แห่ง

 

 

               เพชรเกษมพล่าซ่า (Petch Kasem Plaza)   1  แห่ง

 

               สุรินทร์พลาซ่า (Surin Plaza)     1  แห่งCopyright © 2010 All Rights Reserved.