ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Search

dot
dot
ข้อมูลจังหวัดสุรินทร์ General Information
dot
bulletประวัติความเป็นมา History Background of Surin
bulletข้อมูลพื้นฐาน (Folio) จังหวัดสุรินทร์
bulletการเดินทาง Traffic
bulletเทศกาลงานประเพณี Events&Festivals
bulletจะกินที่ไหนดี Restaurants
bulletค่ำนี้นอนไหน Hotel / Accomodation
dot
ข้อมูลด้านท่องเที่ยว Tourism Information
dot
bulletแหล่งท่องเที่ยว Tourism Attractions
bulletประเพณี-ศิลปวัฒนธรรม และโบราณสถานจังหวัดสุรินทร์ ตอนที่ 1
bulletสินค้า ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว Product&Souvenirs
bulletแผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ Surin Tourist Map
bulletสถิติการท่องเที่ยว Tourist Arrivals
bulletมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
bulletเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์
bulletคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์
bulletกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
dot
ข้อมูลด้านกีฬาและนันทนาการ Sports Information
dot
bulletกฎกติกากีฬาประเภทต่าง ๆ
bulletปฏิทินกีฬาจังหวัดสุรินทร์ ปี 2555
bulletเครือข่ายด้านการกีฬา
bulletคณะกรรมการกีฬาจังหวัดสุรินทร์
dot
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์
bulletยุทธศาสตร์การกีฬา
dot
รายงานผลการปฏิบัติราชการ
dot
bulletระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Network Links
dot
จังหวัดสุรินทร์ Surin Province
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletศูนย์คชศึกษา Elephant Study Center
bulletท่องเที่ยวเชิงเกษตร AGRO Tourism
bulletเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน Community-Based Tourism
bulletพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ Surin National Museum
bulletฐานข้อมูลโบราณสถานสำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Database of Archeological Site in North-Eastern Thailand
bulletองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ Surin Provincial Administration Organization
bulletชุมชนเขวาสินรินทร์
สาระน่ารู้ ประชาคมอาเซียน ASEAN Community
สโมสรฟุตบอลสุรินทร์ ซิตี้
dot
Picture Gallery
dot
dot
ติดต่อสำนักงาน Contact us
dot
สทกจ.สุรินทร์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ Surin, Provincial Office of Tourism and Sports (New)
bulletSuggest/Comment/รับเรื่องร้องเรียน Complaint
bulletกระทู้
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111)
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสุรินทร์ article

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสุรินทร์ Surin National Museum ประวัติและบทบาทหน้าที่

อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์

 

       พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ (ภาพที่ ๑) ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๗ จากความคิดริเริ่มของนายสุธี โอบอ้อม ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ขณะนั้น โดยการชักชวนข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ให้นำศิลปวัตถุและโบราณวัตถุมาบริจาค ซึ่งได้จัดแสดงไว้ที่ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

ต่อมาภายหลังจึงได้ย้ายไปเก็บรักษาและจัดแสดงชั่วคราว ณ อาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

เมื่อพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ได้รับมอบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากประชาชน และจากการดำเนินงานทางโบราณคดี ทำให้สถานที่จัดแสดงซึ่งอาศัยใช้พื้นที่ปีกด้านล่างของอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์คับแคบ ไม่เหมาะสมต่อการให้บริการ ประกอบกับในปี พ.ศ.๒๕๓๕ กรมศิลปากรมีนโยบายที่จะปรับปรุงและจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมืองให้ครอบคลุมทั่วประเทศ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ จึงเป็นพิพิธภัณฑสถานอันดับต้นๆ ที่ได้รับการพิจารณาจัดตั้งขึ้นภายใต้นโยบายดังกล่าวกรมศิลปากรได้ดำเนินการขอใช้ที่ดินราชพัสดุจากกรมธนารักษ์ บริเวณ กม.ที่ ๔ ริมถนน

สุรินทร์ – ช่องจอม เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ แห่งใหม่ และได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงสถานที่พร้อมทั้งก่อสร้างอาคารตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๙ เป็นต้นมา

อาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ เป็นอาคารที่ได้รับการออกแบบขึ้นใหม่ รูปทรงทันสมัย โดยประยุกต์มาจาก “ปราสาท” สถาปัตยกรรมในศิลปะเขมร มีลักษณะเป็นกลุ่มอาคารที่เชื่อมต่อถึงกัน แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ เป็นโถงทางเข้าและทางเดิน

ส่วนที่ ๒ เป็นส่วนบริการการศึกษาและสำนักงาน

ส่วนที่ ๓ เป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวร

ส่วนที่ ๔ เป็นคลังพิพิธภัณฑ์

เมื่อก้าวเข้าสู่ตัวอาคาร ผู้มาเยี่ยมชมจะพบกับโถงทางเข้าขนาดใหญ่ มีระเบียงยาวยื่นออกไปทั้งสองข้าง มีผนังระเบียงด้านเดียวเจาะช่องหน้าต่าง ประดับด้วยลูกกรง ลักษณะคล้ายโคปุระและระเบียงคดของปราสาทเขมร ระเบียงด้านซ้ายเป็นทางเดินเข้าสู่ส่วนบริการการศึกษาและสำนักงาน ซึ่งประกอบด้วยห้องนิทรรศการชั่วคราว ห้องกิจกรรมสำหรับเด็ก ห้องรับรอง นอกจากนี้ยังมีห้องบรรยายขนาดค่อนข้างใหญ่ สามารถรองรับผู้เข้าชมหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ประมาณ ๑๐๐ คน ติดต่อกับห้องบรรยายนี้มีบันไดทางขึ้นไปสู่ส่วนสำนักงานและห้องสมุด

ส่วนระเบียงด้านขวาเป็นทางออกจากห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวร

พื้นที่ส่วนหน้าระหว่างห้องโถงทางเข้าและอาคารจัดแสดงมีทางเดินเชื่อมต่อถึงกัน เป็นทางเดินที่นำผู้ชมเข้าสู่ห้องนิทรรศการห้องแรก ซึ่งจัดแสดงด้าน ธรรมชาติวิทยา มีเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพทั่วๆ ไปของจังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วยสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ลักษณะทางธรณีวิทยา ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ เช่น แร่ธาตุ ดิน น้ำ ป่าไม้ สัตว์ป่า เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีส่วนจัดแสดงเรื่องข้าว เนื่องจากพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์เป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดีแห่งหนึ่ง

ระหว่างห้องนิทรรศการห้องแรกกับห้องที่สอง มีการสร้างโบราณสถานจำลองคั่นเพื่อสร้างบรรยากาศนำเข้าสู่เนื้อหาการจัดแสดงหัวข้อถัดไป ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โบราณคดีของจังหวัดสุรินทร์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับพัฒนาการทางอารยธรรมของผู้คนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งได้พบหลักฐานตั้งแต่ในยุคเหล็กเมื่อประมาณ ๒,๐๐๐ - ๑,๕๐๐ ปีมาแล้ว สมัยวัฒนธรรมทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๖) สมัยวัฒนธรรมเขมร (พุทธศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๘) จนถึงสมัยอยุธยาราวพุทธศตวรรษที่ ๒๔

ในการจัดแสดง มีการจำลองสภาพชีวิตและพิธีกรรมการฝังศพสมัยก่อนประวัติศาสตร์ จุดเด่นอยู่ที่การจำลองหลุมฝังศพแบบประเพณีการฝังศพครั้งที่สองที่พบในกลุ่มวัฒนธรรมทุ่งกุลาร้องไห้  (ภาพที่ ๒) รวมทั้งโบราณวัตถุสมัยวัฒนธรรมทวารวดี และวัฒนธรรมเขมรที่พบในจังหวัดสุรินทร์

ประตูทางเดินเข้าสู่ส่วนจัดแสดงห้องจัดแสดงศิลปะเขมร จำลองมาจากปราสาทศีขรภูมิ (ภาพที่ ๓) ซึ่งทำได้ค่อนข้างประณีตสวยงาม นอกจากนี้ยังมีหุ่นจำลองโบราณสถานปราสาทศีขรภูมิและปราสาทตาเมือนธม วีดิทัศน์เรื่องสุรินทร์ถิ่นอารยธรรมขอม ช่วยให้ผู้ชมได้เรียนรู้และเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะของจังหวัดสุรินทร์ได้ดียิ่งขึ้น

ถัดไปเป็นห้อง ประวัติศาสตร์เมืองสุรินทร์ เนื้อหาในส่วนนี้นำเสนอเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุรินทร์ โดยเริ่มจากกลุ่มชาวกูยซึ่งได้ช่วยจับช้างเผือกที่แตกโรงหนีมา ส่งกลับคืนสู่กรุงศรีอยุธยา ทำให้ได้รับพระราชทานความดีความชอบตั้งชุมชนชาวกูยเหล่านี้ขึ้นเป็นบ้านเมือง จนถึงระยะเวลาที่มีการปฏิรูปการปกครองมาเป็นระบบเทศาภิบาลและระบอบประชาธิปไตยตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ สังคม ประชากร และการศึกษา

ในการจัดแสดง มีฉากไดโอรามาจำลองภาพเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์เมืองสุรินทร์ เช่น การจับช้างเผือก การเดินรถไฟมาถึงจังหวัดสุรินทร์ สภาพตลาดการค้าในยุคแรกๆ สภาพการเรียนการสอนในอดีต ฯลฯ ไว้ให้ศึกษา

จุดเด่นที่สุดในส่วนนี้น่าจะได้แก่หุ่นจำลองสำริดรูปพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง (เชียงปุม) เจ้าเมืองสุรินทร์คนแรก (ภาพที่ ๔)

ต่อจากส่วนนี้ไปเป็นห้องจัดแสดง ชาติพันธุ์วิทยา ซึ่งอยู่ชั้นสองของอาคาร มีเนื้อหากล่าวถึงประชากรในจังหวัดสุรินทร์ อันประกอบด้วยชนพื้นเมือง ๓ กลุ่มใหญ่ คือชาวไทยกูย กลุ่มชนที่มีความสามารถในการจับและฝึกช้าง ชาวไทยเขมร กลุ่มชนดั้งเดิมที่ปรากฏหลักฐานการอยู่อาศัยในจังหวัดสุรินทร์มาตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๓ เป็นอย่างช้า และชาวไทยลาว ที่อพยพเข้ามาระยะหลัง เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ ๒๒

ในการจัดแสดง ได้จำลองวิถีชีวิตของคนกลุ่มต่างๆ ให้เห็นถึงสภาพบ้านเรือน พิธีกรรมของกลุ่มชนพื้นเมือง ได้แก่ หุ่นจำลองการประกอบพิธีแกลมอ (ภาพที่ ๕) ซึ่งเป็นพิธีกรรมการรักษาโรคตามความเชื่อของชาวไทยกูย พิธีแซนการ์หรือพิธีแต่งงานของชาวไทยเขมร รวมทั้งภาพถ่ายและภาพวาดเกี่ยวกับขนบประเพณีและสภาพความเป็นอยู่ของชาวไทยลาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อถึงสภาพวิถีชีวิต ลักษณะเด่นทางวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชนที่ผสมผสานประกอบกันขึ้นเป็นคนสุรินทร์ในปัจจุบัน

นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดทำฐานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องบรรจุอยู่ใน computer Touch Screen ไว้ให้ศึกษาค้นคว้าได้โดยละเอียด

ส่วนสุดท้ายของนิทรรศการ เป็นเรื่องของ มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น เนื้อหากล่าวถึงมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์ที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คืองานศิลปหัตถกรรม ได้แก่ การทำเครื่องประดับเงินและการทอผ้าไหม ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ได้แก่ การแสดงเรือม (การรำ) การละเล่นเจรียง รวมถึงดนตรีพื้นบ้าน เช่น วงกันตรึม วงมโหรี ตลอดจนวัฒนธรรมการเลี้ยงช้างซึ่งเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นที่รู้จักทั่วไป มีการนำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ หุ่นจำลอง ภาพถ่าย วีดิทัศน์ และเครื่องเล่นแผ่นเสียงมาใช้เป็นสื่อในการจัดแสดง

ที่น่าสนใจ ได้แก่หุ่นจำลองการแสดงเรือมอันเร (รำสาก-ภาพที่ ๖) วีดิทัศน์ศิลปะการละเล่นและดนตรีพื้นบ้าน วีดิทัศน์ขั้นตอนการผลิตผ้าไหมและเครื่องประดับเงิน ฉากจำลองบรรยากาศหมู่บ้านเลี้ยงช้าง และวีดิทัศน์เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนเลี้ยงช้าง

ในส่วนนี้ ผู้เข้าชมจะได้รับทราบถึงมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นสุรินทร์ที่มีมาแต่อดีต และยังคงรับใช้ชุมชนอยู่จนกระทั่งปัจจุบัน

หลังจากเลื่อนกำหนดระยะเวลาเปิดมาหลายครั้ง คาดว่าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ จะสามารถให้บริการอย่างเป็นทางการได้ในปี พ.ศ.๒๕๔๘ ?

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง: เลขที่ ๒๑๔ หมู่ที่ ๑๓ ถนนสุรินทร์ - ช่องจอม ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐ โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ - ๔๔๕๑ - ๓๓๕๘

วันประกาศจัดตั้ง: ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

เนื้อที่: ๑๕ ไร่ ๘๖.๖๐ ตารางวา

โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุในครอบครอง : ๑,๐๐๒ ชิ้น

เวลาทำการ: วันพุธ ถึง วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. หยุดวันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์
แหล่งท่องเที่ยว

ศูนย์คชศึกษา
หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง
ตลาดการค้าช่องจอม
วัดบูรพาราม พระอารามหลวง
อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง(ปุม)
อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง article
วนอุทยานพนมสวาย
วัดเขาศาลา article
โบราณสถานกลุ่มปราสาทตาเมือน
ปราสาทภูมิโปน
หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง article
ปราสาทศีขรภูมิ หรือ ปราสาทบ้านระแงง
ปราสาทตาวาย
หมู่บ้านหัตถกรรมเขวาสินรินทร์ article
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน - ห้วยสำราญ
ปราสาทช่างปี่
หมู่บ้านผลิตผ้าไหมเพื่อการท่องเที่ยว Thai Silk Village
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ
วนอุทยานป่าสนหนองคู article
ปราสาทยายเหงา article
ปราสาทเมืองที
ปราสาทจอมพระ
ปราสาทบ้านพลวง
รวมแหล่งท่องเที่ยวประเภท โบราณสถาน[1]

Opinion No. 1 (11741)

 

ข้าพเจ้าไปดูมาเมื่อตอนเช่าวันที่27 พ.ย.  52  (ทัศนศึกษา)

 

By พลอยฉัตร ขุขันธ์ (tey_1125-at-hotmail-dot-com)Date 2009-11-27 20:27:47


Opinion No. 2 (142441)

 จะขอ บอกว่ายังมีปราสาท ที่ถูกลืมอีก นั้นคือ ปราสาทโอรงาหรือโอรโกนงา ซึ่งต้งอยู่ที่วัดโคกปราสาท ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์  ยังหลงเหลือ ฐานสลาแล้ง และมีวัตถุโปราณอีกจันวนมาก ซึ่งไม่เคยมีการพูดถึงเลย ทั้งๆๆที่ เป็นมรดกที่ล้ำค่ายิ่ง ต่อการอนุรักษ์ไว้

By เด็กโอรงา Date 2012-05-23 02:46:49


Opinion No. 3 (144426)

ทำไมไม่มีรูปค่ะ อยากเห็น

By บรรนา Date 2013-01-09 09:59:22[1]


Opinion
Opinion *
By  *
E-Mail 
Don't Display E-mail
Authentication Code *CAPTCHA Image

Copyright © 2010 All Rights Reserved.